Spring 2020 Commencement Celebration

Spring 2020 Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College of Hawaiian Language Graduates

Select a list:

Aloha Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College of Hawaiian Language Graduates!